ලොගින් වන්න

ඔබගේ බ්‍රවුසරයේ කුකීස් සක්‍රිය කල යුතුව ඇත. ඔබගේ බ්‍රවුසරයේ කුකීස් සක්‍රිය කල යුතුව ඇත සමඟ උදව්
සමහර පාඨමාලාවන් අමුත්තන් සදහා විවෘතයි

ඔබ මෙහි පැමිණියේ පලමු වතාවටද?

If you have login problem please contact system administrator.

E mail : dnuwan@sjp.ac.lk


To Students:

Every student is hereby requested NOT to republish materials available in the LMS anywhere. Publication of these materials will be considered as a violation of copyright, for which legal action will be taken.


To Staff:

The LMS should be used to distribute materials you own or you have a license to use. Software Applications, Books, Videos, etc. should have the proper license to distribute through the LMS.

Administrator/LMS